Τομείς εξειδίκευσης

 • Αστικό δίκαιο (ιδιωτικές διαφορές, συμβάσεις, περιουσιακά, μισθώσεις, οικογενειακό, κληρονομικό)
 • Εμπορικό δίκαιο (πνευματική & βιομηχανική ιδιοκτησία – εμπορικά σήματα, εταιρικό δίκαιο, franchising, διεθνές εμπορικό)
 • Διοικητικό και φορολογικό δίκαιο
 • Δίκαιο ενέργειας
 • Χρηματοοικονομικό δίκαιο
 • Εργατικό δίκαιο
 • Επίλυση διαφορών – αντιδικίες
 • Αυτοκίνητα
 • Κτηματολόγιο – Υποθηκοφυλακείο – Έλεγχοι τίτλων
 • Υπερχρεωμένα νοικοκυριά
 • Συντάξεις γήρατος/αναπηρίας
^